مقایسه ی روش سنتی بلفاروپلاستی چشم و بلفاروپلاستی با لیزر

مقایسه ی روش سنتی بلفاروپلاستی پلک چشم و بلفاروپلاستی با لیزر

چشم ومحیط اطراف آن یکی از بخشهای اساسی ظاهر صورت راتشکیل میدهد.
اگرپلک
چشمدچار افتادگی،تورم،یابدشکلیباشد،ممکناستحتیشخصدرابرازاحساساتدچارمشکل شود.
درعمل بلفاروپلاستی چشم-کهممکناستشامل عمل پلک،حذفکیسهی زیر چشم یاهردوباشد-
میتوان
مشکلاتی مانندپف پلک کیسه شدن زیر چشم پوست شلوافتادهوچینوچروکهای اطراف چشم را حذفنمود.
در زیردو روش سنتی بلفاروپلاستی و بلفاروپلاستی بالیزر را معرفی و مقایسه میکنیم.

روش سنتی بلفاروپلاستی چیست ؟

در روش سنتی بلفاروپلاستی،پوست اضافه،بافت و چربی حذف یا جابهجا میشوند تاظاهری شادابتر و بازتر برای فرد ایجاد کند.
برش ها با تیغ جراحی انجام شده و محل انجام برش به نوع مشکل بستگی دارد.
برای حذف پوست اضافی پلک برشهایی در طی خطوط طبیعی چشم ایجاد می شوند.
عمل برداشتن پوست اضافی پلک
عملی سرراست استکه جراح میتواند در کمتر از 30 دقیقه آن راانجام دهد.
محیط پایینی چشم به دو رش مختلف درمان می شود . اگر نیاز به درمان چشمهای پف کرده باشد برش در داخل پلک پایینی انجام و چربی اضافه زیر آن حذف میگردد.
در حالت دیگر اگر نیاز باشد،که پوست اضافه همراه باچربی حذف گرددبرشدر امتداد پلک پایینی در زیر مژهها ایجاد میگردد.
این دو عمل به سرعتو آسانی انجام میشودوهمچنین زمان بهبود و ریکاوری آنها جزو کوتاهترین عملهای زیبایی میباشد.

بلفاروپلاستی با لیزر چیست ؟

تفاوت اصلی بلفاروپلاستی با لیزر با بلفاروپلاستی سنتی به وسیلهی جراحی یا همان لیزر برمیگردد.
مزیت بزرگ لیزر در تطبیق پذیری آن است . با لیزر می توان برش ، سوزاندن و جدا کردن را انجام داد .
در جراحی لیزر چون برشها بدون خونریزی میباشند یاخونریزی بسیار کمیداشته وبطور خاص این عملدر نواحی جلوی چشم موثراست.
در بیماران مبتلا به مشکلات انعقاد خون این امر بسیار مهم می باشد.

با این وجود لیرز به طور برگشت ناپذیری بافتهای اطراف محل برش را می سوزاند.
با این وجود که جراحی با لیزر ریسک خون ریزی و سیاه شدگی کمتری دارد ولی به دلیل سوختن بافتها ریکاوری و بهبود طولانی
تری دارد .

چطور روش جراحی را انتخاب کنیم ؟

انتخاب روش مناسب بستگی به شرایط بیمار و نوع عارضه،همینطور تجربه و تخصص جراح دارد.
ممکن است بهترین نتیجه با ترکیبی از هر دو روش به دست بیاید .

روش جایگزین غیر جراحی

پلاسما جت 

جهت انجام عمل افتادگی پلک دیگر نیازی به انجام جراحی و از بین بردن خط بخیه نیست 
 ۱ – رفع انواع مختلف چین و چروک در نقاط مختلف مانند
چین
وچروکهای اطرافپیشانی-چینوچروکها و افتادگیپلک-چینوچروکهای زیرودور چشم-چروکهای لب بالایی و پایینی است
وحتی خط خنده توسط پلاسما بدون هیچگونه عوارض ونیاز به عمل جراحی یابرش
و بیهوشی موضعی-همراهبا کمترین زمانبهبود 
۲ – رفعو از بین بردن اسکارها همیشه کاردشواری استاما دستگاهپلاسما اینکاررا ممکن ساختهاست بوسیله ایندستگاه میتوانیداسکار،آکنهویاسایر عارضههایپوستی
۳ – خال برداری و یا برداشتن انواع زیگیلهای پوستی 
۴ -عمل بلفاروپلاستی که شناخته شده ترین عمل توسط این دستگاه است.
عمل
رفعافتادگی پوستکهسابق براینتوسطجراح زیبایی انجام میشدوقسمتیاز پلک را که افتادگی داشت را میبریدند و دو طرف را به هم بخیه میزدند
که جای
بخیه برروی پلکها باقی میماندوطول درمان زیادی داشتکه خودبه خودیخود مشکلی برایصورت بحساب میآمد
امابا آمدن این
دستگاه دیگر نیازی بهعمل جراحی نیستدستگاه پلاسماجت برروی مدبلفاروپلاستی باایجاد نقطههای متناوب برروی افتادگی پلککارمیکند
ونقاط دلمه
ای شکلرا برروی پوستایجادمیکند کهاین نقاط کمکم به زخم تبدیل میشوندو پس از ۳تا ۷ روز به طور کامل بهبود می یابند.
برخی افراد با یک جلسه درمان کامل میشوند وبعضی نیاز به ۲-۳ جلسه برای درمان کامل دارند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.