جراحی لیفت صورت

 جراحی لیفت صورت

لیفت عملی استکه عموما جهت کاهش چین،چروک،خطوط بدن،صورت و سایرنشانههای سالخوردگی استفاده میشود.معمولا هدفاینعمل بهبودظاهرعمومیصورتوچانهاست.
لیفت می تواند آثار سن،استرس و عوامل محیطی را از بین ببرد.این عمل با کشیدن و سفت کرن ماهیچههای زیرین پوست یا لایههای پوست انجام میگیرد که ظاهری زیباتر و جوانتر ایجاد میکند.
در این روش همچنین با برداشتن پوست و چربی اضافه و استفاده از پر کننده
ها ظاهر خسته و سالخوردهی صورت را بهبود میبخشند.
تکنولوژیها مختلف مانند لیزر،هایفو،امواج ار اف RF,امواج الکتریکی
و همچنین مواد شیمیایی مختلف نیز در لیفت صورت بکار گرفته میشوند.

چه کسانی کاندید مناسبی برای جراحی لیفت صورت هستند ؟

جراحی لیفت صورت روشی موثر برای حذف خطوط،چین و چروک است،اما برای هر کسی مناسب نیست.بعضی از بیماران ممکن است با روشهای کمتر تهاجمی بهنتایج دلخواه خود برسند.روشهایی مانند لیزر،داروهای شیمیایی یا میکرودرم.

در زیر لیستی از مواردی که می تواند در تصمیم گیری موثر باشد لیست شده اند .
قابلیت کشسانی پوست :
داشتن پوستی که حداقل مقدار کمی خاصیت کشسانی داشته باشد در موفقیت و نتایج نهایی عمل لیفت تاثیر زیادی دارد.
استخوان بندی مناسب :
استخوان بندی مناسب میتواند در رسیدن به نتیجهی مناسب کمک کند.کسانی که استخوان بندی کاملی ندارند میتوانند از امپلنتها کمک بگیرند.
سلامت عمومی :
عمل جراحی لیفت عملی تهاجمی است و داشتن سلامت عمومی امری مهم در انجام این عمل می باشد.
پوست اضافی در صورت یا گردن :
معمولا مراجعان می خواهند پوست اضافی صورت خود را حذف کنند،آن را سفت کنند و چین و چروکهای پوست خود را کاهش دهند.جراح در حین عمل پوست اضافی را تنظیم می کند.

تکنولوژی های لیفت صورت

لیفتصورتبهروشهای مختلفو با وسیلههای مختلفی انجام میگیرد.هرکدامازاین روشها مزیتوعیبهای مخصوصبهخودش راداردکهدکتر بایدبرایبیمار قبلاز عملتوضیحدهدتابهترینروشبرای بیمار انتخاب شود.

لیفت صورت به روش اندوسکوپی :

در این روش با ایجاد سه شکاف کوچک یک دوربین کوچک و وسایل جراحی کوچکی وارد پوست صورت بیمار می شوند. روش اندوسکوپی مناسب بیمارانی است که قصد درمان افتادگی ماهیچه و یا حذف چربیهای اضافه را دارند اما پوست اضافهی زیادی ندارند.
این روش مناسب جراحی لیفت ناحیهی میانی یا پایین صورت است.چون معمولا ناحیههای کوچکتری هستند و نیاز به عمل بزرگی ندارند.
از مزایای این درمان بهبود سریع بیمار میباشد.

لیفت پوستی :

قدیمیترین روش جراحی لیفت میباشد که جهت درمان کیسه شدن،افتادگی صورت و پوست اضافه استفاده میگردد.در این روش جراح برشی طولانی در کنارهی خطوط رویش مو ایجاد و آن را در محلی بالاتر بخیه میزند.چون در این روش به ماهیچهها هیچ صدمهای وارد نمیشود،خطر آسیب عصبهای صورت و سایر عوارض را کاهش میدهد.اما نتایج این عمل ماندگاری چندانی ندارند و بعضی معتقدند که این روش حالتی غیر طبیعی به چهره میدهد. این روش معمولا حالتی کشیده به چهرهی افراد میدهد.

لیفت سطحی (Superficial Musculoaponeurotic System)

امروزه روش لیفت سطحی تقریبا جایگزین روش لیفت پوستی شده است.بیشترمواقع موقعی که اسملیفصورت میآیدمنظوراین روش لیفتاست.
در این روش دکتر جراح با اصلاح ساختار عضلات زیرین پوست ظاهر عمومی صورت را بهبود می
بخشد
در این روش همچنین دکتر پوست اضافه را حذف میکند.این روش ظاهری طبیعیتر و ماندگارتر از سایر روش های قدیمی لیفت صورت ایجاد می کند.

S-LIFT

در این روش برشی است شکل s در راستای گوش ایجاد میشود هزینه کمتری دارد و مدت بهبود کمتر است.اما مانند روشهای وسیع دیگر نتایج چشمگیری ندارد. s-lift در جراحی نیمهی پایینی صورت و فک کاربرد دارد.

لیفت عمقی

در جراحی لیفت عمقی،جراح برروی لایههای عمیقتر ازماهیچهها کار میکند.به جای جداکردن ماهیچهها وبلند کردن آنها،دکترکلساختارظاهری یکمنطقه را جابهجا میکند.
لیفت عمقی
بهخصوصدر ناحیهی میانی صورت موثر است.بااین وجوداین روش عوارض جانبی و خطرآسیب بیشتریدارد.
 

لیفت زیرجلدی (Subperiosteal)

در این روشجراححتیاز لیفت عمیقهم پایینتر میرود و از برشهایی درزیر خطچشم یا داخل دهان بافت روی استخوان را تغییرمیدهد.
 

روش های جایگزین

لیپوساکشن :

اگر نیاز به حذف چربیهای زاید زیر پوست باشد،پزشک متخصص میتواند آنها را با کمک دستگاههای مخصوص به آرامی خارجکند.

بهبود ظاهر لب ها :

روشهای مختلفی هستند،که دکتر باآن میتواند،ظاهر لب را بهبود ببخشد.پرکننده ها،تزریق چربی و ایمپلنت لب معمولترین این روشهااست.

جراحی پلک صورت :

لیفت صورت میتواند،ظاهر نواحی اطراف چشم رابهبودببخشداما نهخود پلکرا.در طی عمل پلک باکشیدن پلکافتاده،حذف کیسههای چربییاحذف پوستاضافه ظاهریشادابتر به چشمهامیدهد.

ایمپلنت :

با ایمپلنت می توان گونه ها را برجسته کرد و به چانه ها فرم زیباتر و بهتری داد .
 

روشهای غیر جراحی متداول زیبایی صورت:

مواد شیمیایی :

مواد شیمایی میتواند،لایهی آسیب دیدهی خارجی پوست را حذف کنند و ظاهری بهتر و شادابتر به چهره بدهند.
انواع مختلفی ازمواد شیمیایی باتاثیر سطحی متوسط وعمیق وجود دارندکه هرکدام کاربر مختص به خود را دارد.

جوان سازی با لیزر :

جوانسازی پوست بالیزر باکمک پرتوهای بلندوقدرتمند نوری لایهی آسیب دیدهی پوست راحذف میکند.
غیر از حذف
چینوچروک و زایده هایپوستی لیزرمیتواند لکهی رنگی سطحپوست را نیز درمانکند.

میکرودرم :

مانند دو روش قبلی میکرودرم لایهی آسیب دیدهی پوست را حذف میکند.در این روش پودری حاوی ذرات میکروسکپی با هوا به سطح پوست پاشیده میشود
که به آرامی سطح پوست را سیقل میدهند.
البته روشهای مختلف برای هر مریضی مناسب نیستند و دکتر متخصص با معاینه و مشورت با بیمار روش مناسب را انتخاب میکند.

نتایج

اگرچه لیفت صورت راهکاری دائمی برای درمان عوارض پیری نیست،اما میتواند چند سالی بروز این عوارض را تاخیر بیاندازد.

خطرات جراحی زیبایی لیفت صورت :

جراحی های زیبایی عمل های متداول و موفق هستند.اما همانند سایر جراحیها بی خطر نیستند.
باوجوداینکه
جراحی لیفت صورت میتواندچینوچروکها راحذف کرده،پوست اضافیرا برداشتهوچهره را جوانترکرد اما خطراتیمثل:

 1. بیهوشی
 2. عفونت
 3. خون ریزی
 4. آسیب به اعصاب
 5. باقی ماندن جای زخم
عوارض موقتی مانند
 1. عوارض بیهوشی مانند سر گیجه
 2. احساس ناراحتی
 3. سیاه شدگی و خون مردگی
 4. باد کردن و تورم
 5. جای زخم
 6. بی حسی موقتی

 

روشهای جایگزین جراحی لیفت صورت :
لیفت صورت با لیزر :

بااشعههای پرقدرت نور دکتر میتواندپوستآسیب دیدهلکههای آکنهزواید پوستوجای زخم رابرطرفکند.اینروش همچنین میتواند کلاژنسازی راتحریکوباعث جوانسازی پوستشود.

استفاده از مواد تزریقی :

پرکنندهها میتوانند چینوچروکها راپرکردهوظاهر صورت رابهبود بخشد،تزریق بوتاکس باآرام کردن ماهیچههای صورت میتواند،چروکها را حذف کند.بااین وجوداین درمانها موقتیهستند.

لیفت با امواج فراصوت : (هایفو زیبایی)

باامواج فراصوت دکتر میتواند،پوست صورت را سفت و لیفت کند.در این روش لایههای زیرین پوستوماهیچههایسطحیهدف قرار میگیرند.با این وجود،این روش به اندازهی جراحی موثر نیست.

Rf  رادیو فرکانسی

امواج آر اف میتوانند،پوستصورتراسفتکردهوباعثتحریککلاژنسازیشوند.این روش میتواند،چین،چروکوخطوط را حذف کند،ولی قادر به حذف پوست اضافه نیست.

امواج الکتریکی :

مانند:امواج فراصوت و رادیوفرکانسی امواج الکتریکی نیز میتوانند،پوست را جوانسازی و محکم کنند و باعث فعال شدن کلاژن سازی گردند .
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.