پیشگیری و حذف چین و چروک

چین و چروک بطورطبیعیهمهبتدریجدچارچینوچروکمیشوند.همراهباافزایشسنفیبرهایلایههایزیرینپوستشکستهشدهوچینوچروکهاپدیدارمیشوند.  عوامل محیطی مانند نور خورشید و عادات شخصی مانند سیگار کشیدن میتواند…