بر طرف کردن جای زخم

بر طرف کردن جای زخم

جایزخم بخشی طبیعی ازفرآیند بهبود استوهیچ خطری برای انسان ندارد.اما جای زخم میتواند کاهشاعتماد بهنفس،ناراحتیودر مواردنادر کاهشدامنهحرکت مفاصل یادردنیزبههمراهداشتهباشد.
بیشترجای زخم
ها بعداز مدتی تقریبا محو میشوند اماجای زخمهای بزرگ،وسیع یا برجسته برای حذف شدن نیاز به درماندارند.
حذف جای زخم بالیزر میتواند نتایج عالی داشته
باشد.درمانهای دیگری مانند میکرودرم،موادشیمیایی وتزریق چربی هم میتوانند اثر زخمها را محوکنند.

علل ایجاد جای زخم

هرآسیبی کهبهپوستوارد میشود،از یک خراش تاپارگی باچاقو میتواندبرروی پوست جایزخم ایجادکند.هر چقدرصدمه بزرگترو وسیعتر باشدشانسبهبود آن کمترمیشود.
خوشبختانه بیشتر جای زخمها قابل
درمان هستند.روش درمان جایزخم شمابسته به نوع و وسعت زخم میتواند متفاوت باشد.
یکی ازدلایل شایعجای زخمجوشهای شدیدبلوغ ویاآکنه هستنداگرچه جای آکنه تا مدتها بعدخوب شدن آکنه باقی میماندولیمیتوان باروشهای مختلفآن رادرمان کرد.

روشهای درمان جای زخم

روشهای متنوعی برای حذف جای زخم وجود دارند که در زیر به اختصار تعدادی را لیست می کنیم.

حذف جای زخم با لیزر

حذف جای زخم بالیزر یکیاز روشهای موثر وسریع حذف جای زخم میباشد.
انواع مختلفی ازلیزرهای حذف جای زخم موجود میباشدکه هرکدام برای نوع خاصی از زخم مناسب میباشند.
زخمهای برجسته وقرمز رنگ رامی
توان بالیزرهای پالسی رنگی درمانکردولی برای درمان آکنه جوانسازی بالیزر میتواند انتخاب مناسبی باشد.
لکه
های رنگی را میتوان باIPL،اندییاگیا کیوسویچ درمان کرد.

میکرودرم

درمیکرودرم دکتر باکمک پودری حاوی ذرات ریز و دستگاه میکرودرم لایهی آسیب دیدهی سطح پوست شما را ساییده وحذفمیکند.
این روش کمتر از داروهای شیمیایی تهاجمی است.

روشهای شیمیایی :

کرمها و پمادها میتوانند درحذف ومحو شدن جای زخمها موثر باشند.البته اینروش زمان بیشتری نسبت بهروشهای دیگر میبرد.

تزریق چربی و کلاژن :

با تزریق چربی وکلاژن میتوان جای زخم های فرورفته را پرنمود و بازسازی پوست را فعال کرد.

سایر روشها ترمیم جای زخم :

گسترهی متنوعیاز روشهای درمانی دیگر مانندموارد تزریقی مختلف،باندهای حاوی سیلیکونو….. میتوانند به بیماران کمک کنند.
در مورد زخمهای خیلی گسترده ممکن است نیازبه
روشهای تهاجمیتری مانندجراحیهای زیبایی یاپیوند پوست باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.